Egocentrizam je najčešći uzrok, sukoba tinejdžera sa roditeljima!!! Ko je kriv????

Egocentrizam je najčešći uzrok, sukoba tinejdžera sa roditeljima!!! Ko je kriv????

Adolescencija je period tranzicije, razvojna faza koju karakteriše niz promjena, neravnoteža i turbulencija, koja služi kao most izmjeđu djetinjstva i zrelog doba.

Adolescencija uključuje niz važnih razvojnih zadataka: postizanje veće emocionalne nezavisnosti od roditelja i odraslih, razvijanje novih i zrelijih odnosa sa vršnjacima, usvajanje socijalno odgovornog ponašanja, prihvatanje socijalne uloge, priprema za partnerski život i karijeru, usvajanje sistema vrijednosti i ideologije. Promjene koje se u adolescenciji dešavaju su od važnog značaja za dalji razvoj i od načina odgovora na razvojne zadatake u tom periodu u velikoj mjeri zavisi uspješno prilagođavanje i dalji razvoj odrasle osobe.

U periodu adolescencije dolazi do kvalitetnih promjena u domenu inteligencije. Usložnjava se socijalna kognicija koja predstavlja način na koji razmišljamo o drugima i o sebi, tj. način na koji spoznajemo svijet oko sebe. U ovom uzrastu adolescenti stiču sve složenije kognitivne vještine i socijalne strategije, bolje razumijevajući međuljudske odnose i probleme koji se u tim odnosima pojavljuju. Socijalna inteligencija se odnosi i na sposobnost procjene i predviđanja načina na koji će se osoba ponašati u određenoj situaciji i kako će se pri tom osjećati i zahtijeva sposobnost decentracije tj. sagledavanja tačke gledišta druge osobe.

Sposobnost usvajanja i razmatranja mišljenja drugog predstavlja osnovu za razvoj nove vrste egocentrizma karakteristične za taj uzrast.

Adolescenti egocentrizam se ispoljava na dva načina:

- Mladi ljudi u periodu adolescencije podrazumijevaju da se drugi ljudi bave onim čime se oni bave, bivajući ubijeđeni da ono što je za njih važno, podjednako je važno i drugim ljudima. Zauzimajući takvu perspektivu adolescent posjeduje nemogućnost da napravi razliku između onoga što drugi misle i sopstvenih preokupacija. Djelujući iz centralizovane pozicije, u adolescenciji je važan utisak koji će jedinka da ostavi na druge. Kako su adolescenti zbog toga veoma kritični prema sebi, oni onda podrazumijevaju da su i drugi kritični prema njima, da ih procjenjuju i da su preokupirani njima i njihovim cjelokupnim imidžom, što nerijetko doprinosi sukobu sa roditeljima. Mladi ljudi u toj životnoj fazi misle da su svi ostali zaokupljeni njima, da ih posmatraju, razmišljaju o njima, kao što su oni zaokupljeni sobom.

- Polazeći iz perspektive da su oni značajni za većinu ljudi adolescenti počinju da posmatraju sebe, svoja osjećanja i uvjerenja kao na nešto specijalno i jedinstveno. Osoba u fazi adolescencije je uvjerena da niko ne proživljava stvari na način kako se to njoj dešava, misli da je ona jedinstvena i da je to što se njoj dešava neponovljivo.  Adolescenti sebe posmatraju kao da su neuništivi, svemoćni, što je često praćeno riskantnim i životno ugrožavajućim ponašanjem (eksperimentisanje sa drogama, promiskuitetom, samopovređivanjem i sl), vjerujući da njima ne može biti ništa loše.

Odrasli ne tako rijetko upadaju u zamku pokušvajući da adolescentima nametnu svoj ugao posmatranja što problematizuje odnose stvarajući generacijski jaz.

Kako odrasli tako i sami adolescenti zauzimaju centriran pogled na adolescenciju, namećući svoja značenja i osmišljavajući je sa svoje tačke gledišta. 

Savjet za odrasle je da se stave na tačku gledišta adolescenata, tj. da pokušaju da konstruišu njihov način opažanja sebe i svijeta oko sebe, neinsistirajući na ukalupanje adolescenta u unaprijed utvrđene i definisane uloge problematičnih, buntovnih, neopredjeljenih i zbunjenih osoba. Ono što je sa tačke gledišta adolescenata traganje za smislom i novim vrijednostima, eksperimentisanje sa novim ulogama i ciljevima, pokušaj postizanja autonomije, isl. sa tačke gledišta odraslih je bunt, bijes i problematično ponašanje.

Sve više psihoterapeuta i psihologa zbog toga pokušava da problem adolescencije posmatra sa stanovišta samih adolescenata i njihovih napora da osmisle svoje promjene i prilagode im se. U tome pomažu i porodicama koje su zajedno sa svojim djetetom u fazi adolescencije.

malisaveti

Sviđa ti se? Podeli sa prijateljima!